8.6 FAST FOOD AND SNACKS 快餐和点心 

1

(jiè)(mò) 

Mustard

2

(fān)(jiā)(jiànɡ) 

Tomato ketchup

3

(xiǎo)(hú)(jiāo)(dài)

Sachet of pepper

4

(xiǎo)(yán)(dài) 

Sachet of salt

5

(cān)(jīn)(zhǐ) 

Napkin

6

(kě)(lè) 

Cola

7

(zhī)(shì)(hàn)(pù) 

Cheeseburger

8

(niú)(ròu)(hàn)(pù) 

Beefburger

9

(xī)(ɡuǎn) 

Straw

10

(nǎi)(xī) 

Milk shake

11

(qì)(shuǐ) 

Fizzy drink

12

(chénɡ)(zhī) 

Orange juice

13

(shā)(bīnɡ) 

Smoothie

14

(rè)(ɡǒu) 

Hot dog

15

(shǔ)(tiáo) 

Chips

16

(tián)(tǒnɡ)

Cone

17

(bīnɡ)(qí)(lín) 

Ice cream

18

(yān)(huánɡ)(ɡuā) 

Gherkins

19

(ɡǎn)(lǎn) 

Olives

20

(huā)(shēnɡ) 

Peanuts

21

(shǔ)(piàn) 

Crisps

22

(jiān)(ɡuǒ) 

Nuts

23

(pú)(táo)(ɡān)

Raisins

24

(tián)(tián)(quān)

Doughnut

25

(zhǐ)(bēi)(dàn)(ɡāo) 

Muffin

26

(zhá)(yú)(shǔ)(tiáo) 

Fish and chips

27

(cù) 

Vinegar

28

(zhá)(jī) 

Fried chicken

29

(nónɡ)(fū)(wǔ)(cān) 

Ploughmans lunch

30

(tánɡ)(ɡuǒ)

Sweets

31

(jī)(ròu)(juàn) 

Chicken wrap

32

(xiānɡ)(chánɡ)(juàn) 

Sausage roll

33

(kǎo)(tǔ)(dòu) 

Baked potato

34

寿(shòu)(sī) 

Sushi

35

(dòu)(fěn)(jiān)(bǐnɡ) 

Falafel

36

(kǎo)(ròu)(chuàn)

Shish kebab

37

(tǔ)(ěr)(qí)(kǎo)(ròu) 

Doner kebab

38

(kā)(lí)(jiǎo)

Samosa

 

 

上一篇:8.5 AT RESTAURANT 2 在餐厅2

下一篇:8.7 CONTAINERS AND QUANTITIES 容器和数量